logo

Ysgol Treferthyr

Toggle Menu
pic01

Croeso i wefan Ysgol Treferthyr

Bwriad y wefan hwn yw cyflwyno gwybodaeth bwysig i chi am Ysgol Treferthyr. Rydym, fel tîm o weithwyr, yn awyddus i greu awyrgylch ddiogel, hapus a chyfeillgar i bob plentyn sy’n aelod o’r ysgol hon.

Ein gobaith yw cyflwyno profiadau amrywiol a pherthnasol i’r plant er mwyn iddynt feithrin a datblygu’r sgiliau angenrheidiol i dyfu’n bersonau cyfrifol ac annibynnol; yn aelodau llawn o’u cymuned ac yn ddinasyddion cyfrifol. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus

Mae eich cydweithrediad fel rhieni yn bwysig dros ben yn y broses hon. Mae’n bwysig bod y cartref a’r ysgol yn cyd-weithio’n agos a chyson er mwyn sicrhau cyfleoedd addysgol gwerth chweil i’r plant.

Gobeithio’n arw bydd cyfnod eich plentyn yn Ysgol Treferthyr yn un hapus, diddorol a llwyddiannus ac edrychaf ymlaen at gyd weithio gyda chwi er budd y plant sydd yn ein gofal. Petai gennych unrhyw ymholiad neu bryder cofiwch gysylltu â ni unrhyw bryd yn yr ysgol.

Newyddion Diweddraf

17/07/20 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion 2020

Am fwy o newyddion...

Twitter

Cysylltwch â Ni

Ysgol Treferthyr - Lon Henbont, Cricieth, LL52 0DS

Ffôn - 01766 522300

Ebost - dylan.roberts@treferthyr.ysgoliongwynedd.cymru

© Ysgol Treferthyr 2024 - Gwefan gan Delwedd

Hysbysiad Preifatrwydd